ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Świadczenie wychowawcze 500+

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( t.j. Dz.U. z 2018 r.poz. 2134 z późn. zm. )
• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 195 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz 2096 z późn. zm.)
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Wniosek należy złożyć w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbiu lub drogą elektroniczną za pośrednictwem:
 1. Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl
 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych - PUE
 3. Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek. Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów: 
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a)         formie opłacanego podatku,
b)         wysokości przychodu,
c)         stawce podatku,
d)         wysokości opłaconego podatku
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego:
 • zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu na nowy okres świadczeniowy (umowa o pracę, umowa zlecenie, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego , emerytury, świadczenia,  przedemerytalnego ,nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych)
 • odpowiedni dokument potwierdzające utratę dochodu w przypadku utraty dochodu oraz wysokość tego dochodu (świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, PIT-11 oświadczenie o wysokości dochodu nieopodatkowanego (wraz z odpowiednimi dokumentami np. przelewy dokumentujące wysokość alimentów, decyzja w sprawie przyznania stypendium, fundusz alimentacyjny, zaświadczenie z KRUS –w przypadku pobierania zasiłku chorobowego
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub  nakaz płatniczy
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia);
 •  orzeczenie o niepełnosprawności
 • zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach
 • kopię odpisu wyroku (postanowienie) sądu zasądzające alimenty na dzieci
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
 
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w
pieczy zastępczej;
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze
do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
• na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego
(odpowiednio 800,00 zł jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności 1200,00
zł).
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 W przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze  trakcie okresu świadczeniowego prawo ustalane jest  jest od miesiąca złożenia wniosku.
Wszelkie informacje na temat świadczeń można uzyskać pod numerami telefonu : 683831298, lub 688886025
WAŻNE
 W PRZYPADKU WYSŁANIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  ZA POŚREDNICTWEM URZĘDU POCZTOWEGO LICZY SIĘ DATA DORĘCZENIA WNIOSKU DO URZĘDU.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Biernacka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Kora
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-13 13:45:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Bożemska-Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-13 13:45:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Renata Bożemska-Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23 13:22:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »